Toruń
 
Logo
Adres:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. Świętego Józefa 26
87-100 Toruń
Internat Zespołu Skół Mechanicznych
Elektrycznych i Elektronicznych
Telefon bezpośredni:
56 6596184
Recepcja czynna:
7:00 .. 10:00 i 16:00 .. 22:00
oprócz niedziel
Doba w schronisku:
16:00 .. 10:00
Napisz do nas

Witamy na stronie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Toruniu

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

§1

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu zwane dalej "Schroniskiem" działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 r. z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 52, poz. 466) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 631 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§2

 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe jest publiczna placówką oświatowo-wychowawczą.
 2. Organem prowadzącym Schronisko jest Gmina Miasto Toruń.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty.

§3

 1. Nazwa i adres Schroniska jest następująca:

  „Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
  Szkolne Schronisko Młodzieżowe
  87-100 Toruń
  ul. Świętego Józefa 22/24”

 2. Ustalona w sposób powyższy nazwa jest używana przez Schronisko w pełnym brzmieniu.
 3. Schronisko używa pieczęci podłużnej zawierającej napis:

  „Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
  Szkolne Schronisko Młodzieżowe
  ul. Świętego Józefa 22/24 87-100 Toruń”

 4. Schronisko prowadzi działalność w budynku przy ul. Świętego Józefa 22/24 w Toruniu. Na budynku Schroniska umieszczona jest trójkątna tablica o wymiarach 60 cm x 60cm x 60 cm z napisem: "Szkolne Schronisko Młodzieżowe" ( duże białe litery na zielonym tle).

ROZDZIAŁ II
Zadania schroniska

§4

 1. Podstawowym zadaniem Schroniska jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku, zapewnienie uczniom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo - turystycznej.

ROZDZIAŁ III
Organy schroniska

§5

 1. Organem Schroniska jest dyrektor Szkoły zatrudniony przez organ prowadzący Schronisko.
 2. Do kompetencji dyrektora należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Schroniska i reprezentowanie go na zewnątrz,
  2. organizowanie, kierowanie i nadzorowanie realizacji zadań Schroniska,
  3. przygotowanie i realizacja planu dochodów i wydatków.
 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Schronisku pracowników nie będących nauczycielami.
 4. Dyrektor Szkoły organizuje prace remontowe i modernizacyjne, które będą warunkować sprawniejsze funkcjonowanie Schroniska oraz podniosą standard świadczonych usług.
 5. Na wniosek dyrektora Szkoły organ prowadzący może wyrazić zgodę na utworzenie innych stanowisk, niż wymienione w niniejszym statucie.
 6. Dyrektor Szkoły zatrudnia i zwalnia pracowników schroniska.

ROZDZIAŁ IV
Pracownicy schroniska

§6

 1. Schronisko obsługuje administracja szkoły. W Schronisku zatrudnieni są pracownicy nie będący nauczycielami
 2. Do obowiązków recepcjonisty należy:
  1. prowadzenie dokumentacji meldunkowej i finansowej dotyczącej grup szkolnych i osób indywidualnych w Schronisku;
  2. pobieranie opłat za noclegi, wystawianie paragonów i faktur,
  3. odprowadzanie pieniędzy za noclegi do kasy Szkoły,
  4. nadzór i opieka nad Schroniskiem i osobami nocującymi,
  5. wydawanie i odbiór bielizny pościelowej od grup i osób indywidualnych,
  6. przekazywanie do pralni bielizny pościelowej oraz jej odbiór,
  7. odpowiedzialność materialna za mienie pozostawione w pomieszczeniach mieszkalnych i ogólnie dostępnych,
  8. udzielanie informacji turystycznej, użytkowej oraz dotyczącej obowiązującego regulaminu,
  9. systematyczna kontrola pomieszczeń mieszkalnych i ogólnodostępnych,
  10. udział w pracach komisji inwentaryzacyjnej,
  11. wykonywanie poleceń dyrektora zgodnych z zajmowanym stanowiskiem.
 3. Do obowiązków sprzątaczki należy:
  1. wykonywanie wszelkich prac porządkowych związanych z utrzymaniem czystości we wszystkich pomieszczeniach Schroniska,
  2. nadzór nad Schroniskiem ( jego wyposażeniem i użytkowaniem) w czasie pracy,
  3. pomoc w zakupach sprzętu i wyposażenia Schroniska,
  4. wykonywanie innych poleceń dyrektora zgodnych z zajmowanym stanowiskiem.
 4. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ V
Organizacja schroniska

§7

 1. Schronisko zorganizowane jest jako placówka stała, czynna cały rok z wyłączeniem dni określonych w Kodeksie pracy dniami wolnymi od pracy.
 2. Schronisko dysponuje miejscami noclegowymi w pokojach 8, 5 i 2 osobowych wyposażonych w łóżka piętrowe w pokojach ośmioosobowych oraz tapczany w pokojach pięcioosobowych, na korytarzu ogólnodostępny węzeł sanitarny oraz łóżka jednoosobowe w pokojach dwuosobowych z własnym węzłem sanitarnym, stół, szafa ubraniowa, lustro, taborety, koc plus pościel z powleczeniem oraz kuchnia samoobsługowa, na parterze sala telewizyjna oraz klub z dostępem do sieci Internet.

ROZDZIAŁ VI
Zasady funkcjonowania schroniska

§8

 1. Prawo do korzystania ze Schroniska przysługuje dzieciom, młodzieży szkolnej i ich opiekunom.
 2. Pracownik Schroniska w uzasadnionych przypadkach ( np. w razie zgłoszenia się osoby będącej pod wpływem narkotyków, alkoholu lub zachowującej się w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego) ma prawo odmówić przyjęcia turysty na nocleg.
 3. Schronisko prowadzi rezerwację miejsc noclegowych dla szkolnych grup wycieczkowych oraz osób indywidualnych według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły i określonych w regulaminie Schroniska.
 4. Z noclegu w schronisku w miarę wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby.

§9

 1. Ze Schroniska można korzystać nie dłużej niż przez kolejne 3 noce chyba, że są wolne miejsca i dyrektor wyrazi zgodę na przedłużenie pobytu.
 2. Doba w Schronisku trwa od go. 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego.

§10

 1. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Schroniska reguluje wewnętrzny regulamin opracowany przez dyrektora szkoły w oparciu o obowiązujące przepisy.
 2. We wszystkich sprawach nieujętych w statucie i regulaminie Schroniska, o którym mowa w ust. 1, a dotyczących toku życia w Schronisku, jak zapewnienie porządku, ochrony mienia, przestrzegania zasad współżycia społecznego, korzystający ze Schroniska są zobowiązani stosować się do wskazań dyrektora szkoły.

§11

 1. Za wszystkie zaistniałe uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność Schroniska odpowiada kierownik grupy wycieczkowej lub indywidualny turysta.
 2. Dyrektor Schroniska określa wysokość odszkodowania należnego Schronisku z tytułu uszkodzenia przedmiotów, o których mowa w ust. 1.

§12

 1. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za wnoszone do Schroniska przedmioty wartościowe i pieniądze.

ROZDZIAŁ VII
Prawa i obowiązki dzieci i młodziezy korzystającej ze schroniska

§13

 1. Dzieci i młodzież przebywające w Schronisku mają prawo do:
  1. warunków pobytu w Schronisku zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie ich godności, równości i zasad tolerancji,
  2. korzystania z pomieszczeń Schroniska, sprzętów, urządzeń rekreacyjno-sportowych w obecności opiekuna wycieczki,
  3. dostępu do informacji kulturalno-turystycznej, a także z pomocy ze strony pracowników w zakresie zadań Schroniska,
  4. życzliwego, podmiotowego traktowania przez wszystkich pracowników Schroniska i innych turystów korzystających z usług Schroniska,
  5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących oczekiwań oraz oferty Schroniska, jeśli nie naruszają tym dobra innych osób.

§14

 1. Obowiązkiem przebywających w Schronisku jest:
  1. przestrzeganie zasad współżycia społecznego, szanowania przekonań i poglądów innych ludzi, dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
  2. kulturalnego zachowania się w Schronisku i poza nim, dbania o piękno mowy ojczystej, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
  3. respektowanie regulaminu Schroniska, podporządkowanie się zaleceniom pracowników i zarządzeniom dyrektora,
  4. troska o mienie i estetyczny wygląd Schroniska, utrzymanie czystości i porządku na terenie pomieszczeń, w przypadku wyrządzenia szkody - naprawienia lub pokrycie kosztów jej naprawy,
  5. uiszczenia opłat przewidzianych za pobyt w Schronisku zgodnie z cennikiem.

§15

 1. W przypadku naruszenia praw dzieci i młodzieży oraz osób korzystających ze Schroniska skarga może być złożona bezpośrednio ustnie, pisemnie, faksem, telefonicznie do:
  1. opiekuna lub kierownika grupy, wycieczki, którzy zgłaszają ją do dyrektora Szkoły,
  2. bezpośrednio do dyrektora Szkoły,
  3. organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego,
  4. skargę w imieniu ucznia w pkt. 2, 3 może złożyć opiekun lub kierownik grupy, wycieczki do w/w gremiów.
 2. Na rozpatrzenie każdej skargi wyznacza się 14 dni, po upływie, których należy udzielić właściwej odpowiedzi, jeśli nie można jej załatwić natychmiastowo.
 3. W przypadku skargi na pracownika skargę składa się do dyrektora, na dyrektora do organu prowadzącego lub nadzorującego.
 4. Tryb udzielania odpowiedzi jak w ust 2.

ROZDZIAŁ VIII
Działalnośc administracyjna, finansowa i gospodarcza schroniska

§16

 1. Schronisko jest jednostką budżetową.
 2. Schronisko prowadzi gospodarkę finansową i materialną zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Schronisko prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§17

 1. Za korzystanie z miejsc noclegowych w schronisku pobierane są opłaty wg cennika.
 2. Wysokość opłat za korzystanie z miejsc noclegowych przez dzieci , młodzież i opiekunów ustala organ prowadzący.
 3. Wysokość opłat za korzystanie z wolnych miejsc noclegowych przez osoby indywidualne ustala w zarządzeniu dyrektor szkoły.

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe

§18

 1. W Schronisku w widocznym i dostępnym miejscu umieszcza się:
  1. ekspozycję i materiały informacyjne o regionie kujawsko-pomorskim,
  2. informację turystyczną, wykaz niezbędnych numerów telefonów, informację o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej oraz o dostępnej bazie żywieniowej, a także informacje o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych,
  3. statut i regulamin Schroniska, cennik opłat za korzystanie ze Schroniska oraz książkę życzeń i zażaleń.

Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu został uchwalony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 20 marca 2013 r.